ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA UNIÓ

Altres serveis que ofereix LA UNIÓ, per tal d'intentar

millorar la qualitat de vida dels associats:


Mutualitat SINERA

Assistència Jurídica

Gestió Veinal del Barri

Assegurances

Confederació AAVV

Federació AAVV

 

SERVEIS QUE OFERIM, AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA

CONFEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE CATALUNYA


JUNTS PER UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA:

Des de fa més de deu anys, la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, per mitjà d'acords en assemblees, va iniciar una lenta però imparable marxa cap a l'oferta de determinades prestacions bàsiques, fins llavors patrimoni de la iniciativa privada i a les quals, a causa del seu elevat cost en el mercat, difícilment podien accedir les capes populars dels nostres barris.

Amb aquestes premisses, es van crear dues mútues (Sinera i AJM) i una cooperativa (Gestió Veïnal de Barri) i s'han assolit acords estratègics de desenvolupament conjunt amb empreses de l'economia social (ATLANTIS). D'aquesta manera, hem entrat directament en el món de l'economia social, que no significa lucre, ni canvi d'idees, sinó tot el contrari: aprofundir en les idees bàsiques de la solidaritat, la democràcia, l'absència de finalitat de lucre i la participació en la gestió.


Un projecte en el qual, avui dia, ja hi participen més de 50.000 persones.
Perquè, en el moviment veïnal i en l'economia social, la persona és l'eix de la nostra activitat.

==================================

MUTUALITAT SINERA:

QUE FA LA MUTUALITAT SINERA?

La mutualitat prendrà al seu càrrec les despeses que origini l'enterrament dels seus associats, comprenent-hi la tramitació completa i l'organització de l'enterrament. Així mateix prendrà al seu càrrec les despeses causades per la defensa jurídica dels drets succesoris dels mutualistes o beneficiaris inscrits a la prestació, en els termes i en les condicions estipulades en el Reglament.

Una mútua perquè el seu funcionament és semblant al de les AV:
Estructura de gestió democràtica i participativa.
Solidaritat i lliure associació.
Absència d'ànim de lucre.
Formada per persones i no per capitals.
Desenvolupament d'una activitat econòmica dirigida a l'interès públic.
Predomini de l'interès públic sobre el particular.
Autogestió.
Fonamentada en el principi d'una persona, un vot.

==================================

ASSISTÈNCIA JURÍDICA MUTUAL:

QUÈ ÉS L'ASSISTÈNCIA JURÍDICA MUTUAL:
ASSISTÈNCIA JURÍDICA MUTUAL es constitueix com una mutualitat de previsió social, promoguda per la CONFAVC i per advocats convençuts de la necessitat d'oferir un servei d'assistència i protecció jurídica, amb la millor relació qualitat-preu, centrat en les necessitats de les persones i les entitats.
L'assistència la duen a terme advocats d'experiència reconeguda, que assessoren en consultes, actuacions judicials i extrajudicials en tots els àmbits del dret, amb un cost moderat a través de les quotes o primes establertes per als mutualistes. Aquests tenen dret a triar l'advocat i a participar, com a copropietaris, en la vida de la mútua.

COBERTURES:
Protecció a les Associacions de Veïns i altres a entitats
Hi ha una pòlissa, a un cost realment ajustat, que inclou el següent: consultes jurídiques, defensa judicial en qualsevol procediment en què hi hagi demandes o codemandes i la defensa en processos de responsabilitat civil instats directament contra l'entitat o contra els seu representants legals quan aquests actuïn en nom de l'entitat. Té un cost de 9,84 euros (1.637 ptes.) al mes i una quota única d'ingrés de 94,36 euros (15.700 ptes.). I una cobertura addicional per a cada associació o federació, que cobreix totes les necessitats que sol.licitin, a un cost adequat a allò contractat en cada cas.

Protecció als col.lectius de socis de les Associacions de Veïns i les entitats
Existeix una modalitat per assegurar les necessitats jurídiques dels COL.LECTIUS DE SOCIS, és a dir, ofereix un servei de consultes que poden utilitzar els socis de l'associació de veïns. És una modalitat que contempla les quatre opcions següents en funció de les consultes que es vulguin oferir (els preus són per soci i anuals):
1. Qualsevol consulta sobre habitatge. El cost per soci està sobre les 1,45 euros (241 ptes.).
2. Qualsevol consulta sobre habitatge i família. El cost per soci està sobre les 2,40 euros (400 ptes.).
3. Qualsevol consulta sobre habitatge, família i laboral. El cost per soci està sobre les 3,61 euros (600 ptes.).
4. Consultes sobre qualsevol tema. El cost per soci està sobre les 4,81 euros (800 ptes.).

Per a Comunitats de Propietaris
Les comunitats de propietaris poden contractar una pòlissa de defensa jurídica, que cobreix:
-Consultes al despatx de l'advocat sobre assumptes jurídics de la Comunitat de Propietaris.
-Defensa Jurídica civil i penal si no existeix una assegurança de responsabilitat civil.
-Reclamacions a tercers per danys soferts a l'edifici.
-Reclamacions a tercers per conflictes derivats de la propietat (servituds, etc.).
-Reclamacions per incompliment dels contractes de serveis contractats per la Comunitat (manteniment d'ascensor, etc.).
-Reclamacions per vicis ocults i altres per la compra de béns.
-Reclamació a propietaris per impagament de quotes de la comunitat, fins i tot judicial
-Defensa front conflictes laborals amb treballadors a càrrec de la Comunitat, etc.

=====================================

GESTIÓ VEÏNAL DEL BARRI:

PRESENTACIÓ CATÀLEG DE SERVEIS COOPERATIVISTES
GESTIÓ VEÏNAL DE BARRI, SCCL

Constituïda com a cooperativa de consumidors i usuaris, cobreix les necessitats particulars i comunitàries del col.lectiu veïnal a través de serveis de qualitat i a preu de cost. Des de l'assessorament i la gestió de la comunitat de propietaris i el seu manteniment a la defensa col.lectiva dels seus drets, passant per l'oci i la cultura.

COM NEIX GESTIÓ VEÏNAL DE BARRI?
Es constitueix a Sta. Coloma de Gramenet, el 29 de gener de 2000, en resposta a la reiterada demanda d'entitats i particulars en qüestions d'atenció, assessorament i resolució de problemes doméstics i comunitaris. Neix de la necessitat creixent d'aglutinar una proposta de gestió dels propis recursos, treballant en comú a favor de l'interés col.lectiu. La tasca voluntària dels qui inicien aquesta experiència és la millor garantia de continuïtat i creixement futur.

GESTIÓ VEÏNAL DE BARRI
C/Dr. Aiguader, 18
08003 Barcelona

QUI FORMA GESTIÓ VEÏNAL DE BARRI?
Totes les persones i les seves famílies que desitgin accedir als serveis oferts en les i millors condicions de preu, qualitat i informació, sempre que siguin membres, de l'associació de veïns integrada a la Confederació d'associacions de veïns de Catalunya.

QUINS SERVEIS OFEREIX GESTIÓ VEÏNAL DE BARRI?
Administració de finques
Reparacions domèstiques
Serveis de neteja a comunitats,
comerços i particulars
Serveis jurídics
Assegurances d'enterraments
Assegurances per a la llar, edificis, automòbils, etc.
Gestions administratives
Manteniment general i d'ascensors
Etcètera.

====================================

COMPANYIA D'ASSEGURÀNCES ATLANTIS:

QUE FA LA COMPANYIA ATLANTIS PER LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS?


NUESTRO PROYECTO

En ATLANTIS desarrollamos un modelo asegurador diferente, inspirado en los principios de la Economía Social y totalmente desmarcado de las ofertas tradicionales del mercado asegurador.
Trabajamos asociados a diversas organizaciones (asociaciones, cooperativas, fundaciones, sindicatos...) con las que compartimos la misma ética social.
Esta unión de fuerzas hace posible que todos los ciudadanos tengamos acceso a una propuesta aseguradora de calidad, solvente, solidaria y basada en los costes reales del seguro.

COOPERACIONES
ATLANTIS presta su servicio asegurador a numerosas organizaciones vinculadas al mundo de la Economía Social (asociaciones, cooperativas, fundaciones, sindicatos...), con quienes comparte los valores de beneficio social, transparencia, responsabilidad y solidaridad.

És una eina oberta a tothom, com obertes volen ser les associacions de veïns i els seus responsables dirigents. Els seus objectius són:
Facilitar al moviment veïnal una oferta formativa "a mida" i les formes per al seu finançament.
Consolidar l'arxiu documental de la CONFAVC, com a font d'informació i servei.
Disposar de la Biblioteca de Recursos Veïnals per continuar l'edició de guies, documents i experiències.
Realitzar estudis i anàlisis de problemàtiques del moviment veïnal per mitjà de seminaris i jornades.

Publicacions:
Guia d'urbanisme,
CONSEQÜENCIES DE LA GLOBALITZACIÓ SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA ALS BARRIS per Arcadi Oliveres
LA IMMIGRACIÓN A DEBATE per Dolores Juliano

Enllaç amb la Companyia d'Assegurances Atlantis

=====================================

CONFEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS:

QUÈ ÉS LA CONFEDRERACIO D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE CATALUNA?
Els inicis en la lluita, combinada per les reivindicacions socials i per les llibertats i la democràcia participativa, han marcat el caràcter del moviment veïnal:
Una gran capacitat d'intervenció en els problemes locals de tot ordre.
Un enèrgic esperit reivindicatiu.
Una incansable voluntat de participació.
De la forta activitat dels seus inicis històrics ens resta el testimoni dels canvis que s'han produït a les nostres viles i ciutats durant els primers ajuntaments democràtics.
El principal objectiu de les AV ha estat sempre el model de ciutat, l'urbanisme; entès com l'espai des d'on es poden exercir els drets fonamentals de la persona, els drets de ciutadania ....
El dret a l'habitatge
El dret al treball
El dret a la salut
El dret a l'educació
El dret a la mobilitat
El dret a la cultura
El dret a la natura.

Enllaç amb la Confederació d'Associacions de Veïns

=====================================

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DEL BAIX LLOBREGAT:

QUÈ ÉS LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DEL BAIX LLOBREGAT?
Una herramienta para vertebrar las asociaciones de la Comarca

La FAVBaix, hoy es una herramienta de trabajo para el movimiento vecinal de nuestra comarca, que sirve para coordinar tareas, aglutinar asociaciones y extender el movimiento asociativo.
Es importante el asociacionismo como tal, como una realidad emergente de la sociedad civil, sobre todo de las clases menos privilegiadas, para vertebrarla alrededor de soluciones a sus necesidades de ámbito territorial o sectorial en el que surgen, la defensa de los intereses de una comunidad o grupo y la identificación con los significados sociales, valores, símbolos y corrientes; un grupo de personas que se constituyen con un vínculo jurídico respondiendo a la necesidad de comunicación, de desarrollo cultural, de ocupación del tiempo libre, de promoción social, etc., de quienes la integran.
En esta línea y con objetivos concretos de fortalecimiento de la red asociativa en el Baix Llobregat, con una necesidad básica de intercambio de experiencias, ayuda individualizada de tipo jurídico o simplemente soporte y asesoramiento en el campo vecinal, formación constante de los dirigentes de las asociaciones, potenciación y trabajo con la juventud, vanguardia del movimiento, etc., va encaminado el programa básico de trabajo de esta Federación.
Todo este trabajo, del día a día se complementa con jornadas específicas, debates, campañas de solidaridad o reivindicativas.
De este programa de trabajo lleva el seguimiento la propia Junta directiva que en definitiva es la que ejecuta los acuerdos mandatados por la asamblea general. Normalmente y por cada área de trabajo que se asume se forman comisiones que tal como indica su nombre son personas sensibilizadas por un tema concreto y que sobre él trabajan. Estas comisiones como es el caso de transporte, vivienda, medio ambiente, sanidad o del agua llevan su trabajo con toda autonomía, pero siempre dando cuentas a la junta que se celebra cada quince días.

CAMPAÑAS DE AMBITO GENERAL:
- Recibo del Agua
- Antenas celulares de telefonía móvil.

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE:
- Defensa del transporte público

- Vivienda
- Medioambiente

SANIDAD, COOPERACION Y SERVICIOS SOCIALES
- Hospital Comarcal
- Aplicación y ampliación de la reforma sanitaria

ECONOMIA SOCIAL Y FORMACION EN LAS ASOCIACIONES DE VECINOS
Participación y extensión de las mutuas y cooperativa del movimiento vecinal creadas por CONFAVC:

Enllaç amb la federació del Baix Llobregat


Els serveis que oferim són sense afany de lucre i en benefici dels Veïns

Si voleu sol·licitar informació concreta, sobre qualsevol dels serveis que us ferim, podeu demanar-ho sense cap tipus de compromís.

Qui som i que fem?

Presentació

Quins son els objectius de l'associació?

Els nostre estatuts

Composició de la Junta Directiva

Programa d'activitats per l'any en curs

Activitats de l'Ateneu Familiar

Pàgina Web de l'Ateneu Santboià

Mostra de les catifes de flors de la Capvuitada


Per fer-vos socis de

l'associació de veïns

"LA UNIÓ"

del Barri Centre,

només haureu de pagar

10 euros a l'any.

Tambe podeu fer-ho per l'E-mail:

veinslaunio@yahoo.es

veinslaunio@yahoo.es

anterior-pàgina-següent