ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA UNIÓ

ELS NOSTRES ESTATUTS

Capítol I. La denominació.

Capítol II. Els membres de l'associació.

Capítol III. L'Assemblea General.

Capítol IV. La Junta Directiva.

Capítol V. El president i el vicepresident.

Capítol VI. El tresorer i el secretari.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball.

Capítol VIII. El règim econòmic.

Capítol IX. Règim disciplinari.

Capítol X. La dissolució.

anterior - pàgina - següent


Capítol I. La denominació Els fins i el domicili:

Art. 1- Amb la denominació d'Associació de Veïns LA UNIÓ es constitueix l'entitat, que a l'empara de l'art.. 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol) i els seus estatuts.

Art. 2- Els fins de l'Associació seran bàsicament:

a) Assumir la representació i agrupar als socis veïns de la demarcació ciutadana que s'especifica a l'àmbit territorial, adoptant aquelles resolucions que afectin als interessos dels mateixos, i actuant pel bé de les millores de la comunitat i el seu desenvolupament humà i ciutadà, en busca de la millora de la vida comunitària de la zona i de la ciutat.

b) Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar per sí, o per tercers, encara que en aquest cas, sota la seva vigilància, els estudis, actes, espectacles, i en general aquelles iniciatives que es considerin d'interès i conforme a la seva actuació per a millora i desenvolupament de la comunitat ciutadana.

c) Promoure especialment la formació complementària de la joventut del barri, mitjançant activitats culturals-recreatives, col·laborant en aquest fi amb d'altres organitzacions existents al barri i a la localitat.

d) Serà particularment l'Associació, via de les reivindicacions comunitàries dels seus socis i gestionarà davant de tercers els interessos comuns, defensant els mateixos amb la màxima possibilitat que permeti la normativa legal vigent.

e) S'exclouen dels fins d'aquesta Associació la propaganda i difusió partidista.

f) Per adaptar i concretar els fins d'aquesta Associació a l'Article 51 de la Constitució Espanyola i legislació posterior que els desenvolupa, com és el Decret de la Generalitat de Catalunya 429/83 de 18 d'octubre, pel qual es crea el Registre d'Organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya s'especifiquen els objectius de la mateixa per a fomentar l'educació, informació, defensa, representació i promoció dels drets dels consumidors i usuaris en general i en particular dels seus associats i que a títol enunciatiu es determinen els següents objectius:

* Protecció contra els riscos que poden afectar la seva salut o seguretat.

* Protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials.

* Indemnització o reparació dels danys i perjudicis soferts.

* Informació correcta sobre diferents productes o serveis i l'educació i divulgació, per a facilitar el coneixement sobre el seu correcte ús, consum o gaudi.

* Audiència en consulta, la participació en el procediment d'elaboració de les disposicions generals que els afecten directament i la representació per una defensa eficaç dels seus legítims interessos.

* Protecció jurídica, administrativa i tècnica en les situacions d'inferioritat, subordinació o indefensió.

* La protecció prioritària dels drets dels consumidors i usuaris quan guarden relació directa amb productes o serveis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat. Pel bé compliment dels objectius enumerats, l'Associació signarà les vocalíes, les seccions i els departaments d'assessoria, de formació i serveis -tant interns com externs- que siguin necessaris.

Art. 3- 1. El domicili social de l'Associació s'estableix al carrer Riereta, 4 de Sant Boi de Llobregat. 2. El domicili social assenyala l'àmbit d'activitat principal de l'entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l'àmbit territorial.

================================

Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions:

Art. 4- Poden formar part de l'associació totes les persones de més d'anys. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l'Assemblea General més immediata. Els socis menors d'edat, si n'hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Art. 5- Són drets dels membres de l'associació:

1.- Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

2.- Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3.- Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4.- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5.- Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6.- Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.

7.- Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8.- Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9.- Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10.- Formar part dels grups de treball.

11.- Posseir un exemplar dels estatuts.

12.- Consultar els llibres de l'associació.

Art. 6- Són deures dels membres de l'associació:

1.- Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.

2.- Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3.- Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatuàries.

4.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats els òrgans de govern de l'associació.

Art. 7- Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

1.- Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la junta Directiva.

2.- No satisfer les quotes fixades.

3.- No complir les obligacions estatutàries.

================================

Capítol III. L'Assemblea General:

Art. 8- 1.- L'assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2.- Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3.- Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Art. 9- L'Assemblea General té les facultats següents:

a. Modificar els estatuts.

b. Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

d. Acordar la dissolució de l'associació.

e. Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

f. Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

g. Aprovar el reglament de règim interior.

h. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de separació definitiva.

j. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que e fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Art. 10- 1. L'assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre febrer i març, ambdós inclusivament.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Art. 11- 1. L'assemblea és convocada per l'òrgan desgovern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari, qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Art. 12- 1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. Un mínim del 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Art. 13- 1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb asdsociacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

================================

Capítol IV. La Junta Directiva:

Art. 14- 1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

Art. 15- 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d'extinguir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a. dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius

b. malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

c. baixa com a membre de l'associació d. sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que extableix l'article 13.3 dels estatuts

1. Les vacants que es produexin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Art. 16- 1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interpoisar els recursos pertinents.

c. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

e. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g. Contractar els empleats que l'associació pugui tenir. h. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. i. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts. L'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

a. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.

b. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hi hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.

c. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Art. 17- 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a .

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un dels membres que la componen.

Art. 18- 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Art. 19- 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Art. 20- Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

================================

Capítol V. El president i el vicepresident:

Art. 21- 1. Són pròpies del president les funcions següents:

a. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació. f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

1. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

================================

Capítol VI. El tresorer i el secretari:

Art. 22- El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits obert en establiments de crèdit o d'estalvi.

Art.23- El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

================================

Capítol VII. Les comissions o grups de treball:

Art. 24- La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen. La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

================================

Capítol VIII. El règim econòmic:

Art. 25- Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Art. 26- Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: a. les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres b. les subvencions oficials o particulars c. les donacions, les herències o els llegats d. les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Art. 27- Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques menusals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Art. 28- L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Art. 29- En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

================================

Capítol IX. Règim disciplinari:

Art. 30 - L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aques òrgan de govern. Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s'hi pronuncïi l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

================================

Capítol X. La dissolució.

Art. 31- L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Art.32- 1. Un cop acordada la dissolució. L'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l'associació estan exempts de rsponsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

19 Signatures de tots els socis fundadors:


Des de l'Area Cultural de l'Associació de veïns "La Unió" organitzem periodicament sortides culturals i visites a museus d'arreu de Catalunya.

 

Qui som i que fem?

Presentació

Quins són els objectius de l'Associació?

Composició de la Junta directiva

Programa d'activitats per l'any en curs

Altres serveis que ofereix LA UNIÓ

Activitats de l'Ateneu Familiar

Pàgina Web de l'Ateneu Santboià

Mostra de les catifes de flors de la Capvuitada

 

================================

ESTEM AL SERVEI DELS NOSTRES VEÏNS:

Si voleu fer-vos socis de LA UNIÓ, per poder desenvolupar socialment el nostre barri, gaudir dels nostres serveis, o tenir descomptes en les nostres excursions, també podeu fer-ho mitjançant el nostre E-mail:

veinslaunio@yahoo.es

anterior - pàgina - següent